O nás

Čo je EUPATI?

Európska akadémia pacientov pre terapeutickú inováciu (EUPATI) je paneurópsky projekt 33 organizácií podporovaný Spoločným podnikom iniciatívy pre inovačné lieky (http://www.imi.europa.eu/), vedený Európskym pacientskym fórom, zahŕňajúci zástupcov z pacientskych organizácií (Európska genetická aliancia, Európska skupina na liečbu AIDS a EURORDIS), akademických inštitúcií a neziskových organizácií, v spolupráci so zástupcami farmaceutických spoločností.

Naším cieľom je prostredníctvom vzdelávania a školení zvyšovať kapacity a schopnosti dobre informovaných pacientov, aby boli poradcami v medicínskom výskume a vývoji a zároveň vyvíjať a šíriť prístupné, dobre štruktúrované a pre používateľov zrozumiteľné informácie.

V októbri 2014 sme predstavili EUPATI Školiaci program pre pacientskych expertov v angličtine a v januári 2016 sme spustili EUPATI Toolbox (súbor vzdelávacích nástrojov v oblasti medicínskeho výskumu a vývoja dostupný na internete), ktorý je preložený do angličtiny, taliančiny, španielčiny, poľštiny, nemčiny, francúzštiny a ruštiny a jeho cieľom edukovať najmä ochrancov práv pacientov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte, našich cieľoch a úspechov, kliknite na: http://www.patientsacademy.eu.

*Nevzdelávame o problémoch špecifických pre určité ochorenia či o liečbe, ale o procesoch v medicínskom vývoji vo všeobecnosti. Poznámka – špecifické informácie alebo špecifické liečebné postupy sú nad rámec vzdelávaciích aktivít Európskej akadémie pacientov, tieto sú v pôsobnosti zdravotníkov a pacientskych organizácií.

EUPATI Slovensko – príbeh

Národný kontaktný tím EUPATI podpísal základné dokumenty v auguste 2015. Vďaka tomu sa mohol v spolupráci s vedením EUPATI v Bruseli rozbehnúť projekt vytvorenia Národnej platformy EUPATI, ktorá na Slovensku v tejto chvíli združuje partnerov ako Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave (SZU), Asociáciu na ochranu práv pacientov (AOPP) a vedeckú spoločnosť ISPOR Slovensko. Reprezentantom celého projektu za Národný kontaktný tím EUPATI Slovensko je v súčasnosti Dominik Tomek, ktorý je zároveň viceprezidentom AOPP a zastupuje Slovensko vo vedení Európskeho pacientskeho fóra (EPF) v Bruseli.

Prvou aktivitou, ktorou sme sa predstavili odbornej a pacientskej verejnosti, bola 1. národná konferencia EUPATI „Pacient a inovácie v medicíne“, ktorá sa uskutočnila 20. februára 2016 pod záštitou rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU).

SZU sa už viac rokov venuje systematickému vzdelávaniu pacientov. „Posledné tri roky sme realizovali pilotný projekt „Pacient a liek“ s cieľom vzdelávať pacienta, ale aj identifikovať jeho problémy. Kladieme dôraz nielen na práva pacienta, ale i na jeho povinnosti. Pacienta považujeme za strategického partnera. Koordináciu a garantovanie nezávislosti vzdelávania, ako aj jeho kontinuálnosť pokladáme za kľúčové pre ďalší rozvoj kvality zdravotnej starostlivosti. SZU ako rezortná vysoká škola iniciovaním vzniku Slovenskej akadémie vzdelávania pacientov predstavuje a ponúka ideálnu pôdu pre tieto aktivity. Spolupráca v rámci Slovenska je nevyhnutná…“ uvádza prednosta Ústavu farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie Lekárskej fakulty SZU – prof. J. Holomáň.

EUPATI Slovensko si dalo za cieľ:

  1. sprostredkovať a poskytovať objektívne, otvorené a pravdivé informácie o možnej liečbe, nových liekoch, ich vývoji a výskume,
  2. vytvoriť vzdelávacie programy, ktorých cieľom je budovať zdravotnú gramotnosť pacientov,
  3. vytvoriť pacientom prístupnú verejnú internetovú knižnicu, ktorá bude obsahovať korektné, aktuálne informácie o najnovších poznatkoch medicíny,
  4. zabezpečovať vzdelávanie v oblasti ochrany práv pacientov ako jedného z dôležitých nástrojov otvoreného informovania.

…pretože vzdelaní pacienti sú veľkým

prínosom pre celý zdravotnícky systém…

EUPATI Slovensko – budúcnosť

V budúcnosti by sme chceli zabezpečiť spoluprácu pacientskych organizácií so zástupcami univerzít a farmaceutického priemyslu spolu s politikmi, regulačnými orgánmi, agentúrami pre hodnotenie zdravotníckych technológií, asociáciami lekárov a zdravotných sestier, novinárov v oblasti medicíny a ďalších, aby pacienti mohli byť primerane zahrnutí do rozhodovacích procesov súvisiacich s výskumom a vývojom. Pacientom sprostredkujeme a poskytneme objektívne, otvorené a pravdivé informácie o možnej liečbe, nových liekoch, ich vývoji a výskume; vytvoríme vzdelávacie programy, ktorých cieľom je budovať zdravotnú gramotnosť pacientov; vytvoríme pacientom prístupnú verejnú internetovú knižnicu, ktorá bude obsahovať korektné, aktuálne informácie o najnovších poznatkoch medicíny a zabezpečíme vzdelávanie v oblasti ochrany práv pacientov ako jedného z dôležitých nástrojov otvoreného informovania. Prizveme si na pomoc aj absolventov EUPATI Training Course, aby nám sprostredkovali a pomohli identifikovať vhodné príležitosti ako zdieľať vzdelávacie materiály v slovenčine s pacientami.

Staňte sa členom EUPATI Slovensko

Prihláste sa na odber noviniek EUPATI Slovensko, aby ste vždy boli informavaní o našich aktivitách, vzdelávacích nástrojoch pre pacientov a mohli byť v spojení s inými pacientskymi organizáciami.